Strona główna » Jakie są aktualne przepisy regulujące praktyki zawodowe studenckie i uczniowskie?

Jakie są aktualne przepisy regulujące praktyki zawodowe studenckie i uczniowskie?

20.08.10
W świetle obowiązujących przepisów pracodawca może przyjąć na praktyki uczniów, bądź zatrudnić ich w celu przygotowania zawodowego. Może także przyjąć na płatne lub bezpłatne praktyki studentów, a także na podstawie porozumienia (umowy) z uczelnią lub bez takiej umowy, zwierając natomiast umowę ze studentem.
Praktyki odbywa uczeń na podstawie umowy pomiędzy szkołą a zakładem pracy, który przyjmuje ucznia na praktykę.


Proszę jednak pamiętać, iż pracodawca może zatrudniać młodocianych pracowników (czyli osoby, które ukończyły 16 lat, a nie ukończyły 18 lat) przy wykonywaniu prac lekkich. Przy wykonywaniu takich prac obowiązują również pewne ograniczenia dotyczące wymiaru i rozkładu czasu pracy młodocianego. Określa je pracodawca, przy czym powinien uwzględnić fakt, że jego pracownik uczy się, czyli liczbę godzin nauki, która wynika z programu nauczania, oraz rozkład zajęć szkolnych młodocianego.
Pracodawca może więc, w świetle przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) - dalej r.p.z.m.w. zatrudnić ucznia w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
Nauka zawodu ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach oraz dokształcanie teoretyczne, natomiast przyuczenie do wykonywania określonej pracy - ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego robotnika i może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu.
W przypadku nauki zawodu umowa z młodocianym powinna zawierać konkretne ustalenia dotyczące dokształcania teoretycznego (§ 10 r.p.z.m.w.).
Głównym celem zatrudnienia młodocianego jest jego kształcenie zawodowe. Wykonywanie przez niego obowiązków pracowniczych jest podporządkowane szczególnej ochronie zdrowia młodocianego.
Natomiast w przypadku studentów Minister Edukacji Narodowej określa w formie rozporządzenia wykonawczego szczegółowy sposób i długość odbywania praktyk studenckich.
Do dnia udzielania odpowiedzi, rozporządzenie, o którym mowa wyżej, jeszcze nie zostało opublikowane.
Aby przyjęć studenta na praktykę musicie Państwo najlepiej podpisać umowę bądź z uczelnią, bądź ze studentem. Może to być zarówno umowa zlecenia jak i umowa o dzieło. Proszę jednak pamiętać o istotnych różnicach pomiędzy tymi umowami. Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365),
  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.),
  • rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.),
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z późn. zm.).

Michał Szalak

Więcej Pytań i odpowiedzi znajdziesz na http://www.abc.com.pl/shr/

Pytanie pochodzi z Serwisu HR 

 

]]>
Marta Osowska 20.08.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Nowy LEX Student Prawa
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE